"420" ?
klk-> <-klk


_________________________

____