JA zamierzam bez ko?ca *tease* wy teraz, przez wysy?anie poczt? (umieszczanie) w obcym j?zyku, jakby wszelki k?opoty. JA jestem tak (wi?c) *importan* dlatego ?e JA mo?e mówi? tak (wi?c) wiele obce j?zyki. Robi nie *mess* z mn?, JA mo?e mówi? J?zyk polski (polski; blask)! <br><br>