Yep, yep - it's definitely one of them thar 4-wheeler ATVs!!

ATV- Alzheimer Tush's Vehicle wink
_________________________
David (OFI)